D'r letste Sjloek

Tekst: 
Janssen & Meijers
Muziek: 
Janssen & Meijers
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

De harmonie bei os i sjtroas, dat is e fain orkes.
Me trukt döks durch 't janse dörp, hat jidder wech ee fes.
En is 't tsiet noa heem tse joa, wees jidder miensj besjeet.
Da jiëeft 't noch mer ing plaatsj, woa ozze kloep hen jeet.

Refreng:
D'r letste sjloek, dem drink iech bei os op d'r ek.
Doa an de tiëek woar ummer mienne vaste sjtek.
Joa, is 't tsiet noa heem tse joa, is esjermitwoch werm ins doa,
da drink iech bij os op d'r ek d'r letste sjloek.

Mit vasteloavend jeet me da in optsog noa d'r Maat.
Me truft ziech en me drinkt ziech ee, 't weëd ziech sjpas jemaat.
Mer aaf en tsouw weed 't ste druk, dat is me da jouw leed.
Drum junt vier da werm erm in erm, noa woa d'r sjtamdusj sjteet.