D'r nonk Juul

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Nit jod? Jeld tseruk!' - Marlstone Recordings bv CDL9524
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Bei 'ne jroeése beusj, op 't platteland,
doa hat d'r nonk Juul ee kling restaurant.
Heé hat d'r tempel jole vuur inne habbekrats,
en vuur de entoeraasj inne beusjuul opjezats.
Drek d'r iétsjte oavend woar 't in de kuche pries:
De vlam sjlooch in de pan en d'r uul, deé woeét jet hees.
D'r sjnavel woar 't sjnirke en de veere ram jevrekt.
Doe hat d'r nonk Juul zie toepetje dropjeplekt.

Refrein:
In 't restaurant van d'r nonk Juul,
doa zieste, jans frapant, hoare op d'r uul.
Jans vuuraa zitst hee op d'r kuul.
Zieste hoare op d'r teller, da zunt ze van d'r uul.

Als logo, hauw hee zich jedaat, woar zoenne ul nit jek.
Heë sjteet op 't daach, jejraveert in 't besjtek.
't Doeret nit mie lang of d'r Juul woar miljoneer.
D'r kui woar nit tse vrese, me heë hauw lekker beer.
En wievul hant in die joare jejese bij d'r Juul.
't Bejon mit nette luu, noe kunt mer nog krepuul.
Wie hëe 10 joar besjtong, woed d'r zaal sjun vertseert,
en krooge al zieng koende, d'r uul jetatoeert.