D'r sjelleboom

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver o.l.v. Bert Meijers
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Anthollodsjie'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

't Jong op vasteloavend aa, d'r Sjeng hauw jouwe zin.
Heë woal werm jet tse paave han, doe vool hem jraat jet in.
Heë sjnappet ziech d'r sjpenne-kop, deë sjtong nog in d'r sjtaal,
en wie heë doa no boesse koam, doe hoeët me ee sjandaal.

Refreng:
Jef miech mer enne sjelleboom, dat jeet mer op en aaf.
Iëtsj op en dan eraaf.
Jef miech mer enne sjelleboom, dat jeet mer op en aaf.

Me jeet eroes, me hat zieng sjpas, me drinkt ziech ee of tswai,
me zingt en sjpringt en maat vöal krach, veult ziech wie op Hawaï.
Mer ee dink wel iech doch waal kwiet en dat weët huugste tsiet.
Enne kloon is pas enne richtige kloon, mit enne sjelleboom.