D'r Sjilder

Tekst: 
M. Dill
Muziek: 
M. Dill
Artiest: 
2000 volt
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2001

Refrein:
Went d'r sjilder kunt mit zienne pienzel.
Da sjtriecht heë óp en neer
Besjtimd nit krüts en kweër
Went d'r sjilder kunt mit ziene pienzel,
jong da sjtraalt hei 't jebun,
heë maat werm alles sjun

D'r sjilder joa, d'r sjilder joa, is inne faine man
Doe wits nog nit, die wits nog nit, wat deë zoeë alles kan
Heë sjtriecht ins hei, heë sjtriecht ins doa,
deet alles mit d'r kwaas
Heë deet dat richtieg mit jeveul
Kóm pak 'm diech ins vas

Noen daat iech miech, noen daat iech miech,
dat mótste doch ins doeë
Iech pienzel miech, iech pienzel miech
de janse jammel boed
Iech sjtriechet hei, iech sjtriechet doa,
dong alles mit d'r kwaas
Dat woar e richtieg jód jeveul,
dem loos iech noeëts mieë los

Wils doe in sjet jedon han,
d'r kelder of de boed,
da kómme vier draa
Mit d'r pienzel in de loeët