D'r Sjtamdusj

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

de apostele die wósse al, tsezame zint vier sjterk
al hant vier doa nit vöal mieë va jemerkt
woa zunt die joare hin, va vrid en harmonie
auw vrung, die kinne ziech nit mieë
me huuët ze nit mieë laache, me huuët nog mer jesjrai
has doe jet jód tse maache, da zets diech ins d'rbij

drinke vier ós inne, wail d'r Wiel huu nit koeët
en inne óp d'r Andre deë is noe óch al doeëd

Ich kiek waal mer zie nieks.
Is dat jlaas noe al werm leëg?
Ee leëg jlaas, dat bringt nieks,
dat sjteet ós in d'r weëg.
Ich kiek waal mer zie nieks.
En ing druuëg keël is hel.
Went vier ós inne drinke.
sjteet de welt jans effe sjtil.

iech zits hei in de wieëtsjaf en kiek ins noa de welt
dink uvver alles wat nit bevilt
dat don ich da tsezame mit d'r Hoebeët en d'r Lei
en dat de welt nog drieënt dat likt an ós drei
joa vier wisse jans jenauw wie alles besser jeet
en ee dink dat is zicher, dat vrundsjaf ech besjteet

drinke vier ós inne óp d'r Johan in 't sjpietaal
en inne óp d'r Wienand, dee is noe óch al kaal