D'r Sjtinksjtivvel

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Sjroebloemel & Co en de Jonge va Banneux
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Doe sjtinks oes d'r hoas, vieze möp, wat has doe jeëse ?
Doe sjtinks oes d'r hoas, kong, noa knofloch en sjabouw.
Doe sjtinks oes d'r hoas, mar doe móts nit verjeëse,
mit deë jesjtank zunt alle duure vuur diech tsouw.

't Weëd va diech jezaatt, doe bis 'ne jouwe sjloep.
Mit diech weëd vöal jelaacht, doe has vuur jinne floep.
Mar ee dink, jong, doa mótste jet dra doeë.
Mit deë jesjtank oes dienne hoas weëds doe die leëve nit mieë vroeë.

En went diech inne vroart, sjtees doe vuur dem paraat,
doe weëds och janit koad, dat likt nit in dieng aat.
Mar ee dink, jong, doa mótste jet dra doeë.
Mit deë jesjtank oes dienne hoas weëds doe die leëve nit mieë vroeë.