D'r sjunste jong

Tekst: 
Jan Keulen
Muziek: 
Jan Keulen
Artiest: 
D'r Kloep Jód Jefloept
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refreng:
Doe bis d'r sjunste jong oes Kirchroa, dat is diech a tse zieë.
Wen doe heem de duur oes kuns, dan is 't al tse spieë.
Doe bis d'r sjunste jong oes Kirchroa, dat is diech a tse zieë.
D'r sjunste jong oes Kirchroa, deë kunt och noeëts tse spieë.
D'r sjunste jong oes Kirchroa, deë kunt och noeëts tse spieë.

Heë jong ins de duur eroes en daat ziech, hü jon iech ens droes.
Koam heë dan d'r dansvloer óp, sjpronge alle meëdsjer óp.
't Trees koam op hem aa en witste wat dat zaat ?

Wie heë dan jet auwer woeët, koam heë in 't bejaardehoes.
Jong heë d'r jank eróp
't Trees koam op hem aa en witste wat dat zaat ?