D'r träoteman (träote an d'r kop)

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

D'r Sjeng va teëjenuvver, deë hat miech ins vertseld,
dat óp inne blauwe mondieg, heë de träot nog hauw jesjpeld.
Dat woar wal lang jeleie, heë woar doe nog e kink,
mer went 't vasteloavend weëd, jeet heë träote óp dat dink.

Refreng:
Drei daag lank, träote an d'r kop,
träote an d'r kop, täote an d'r kop.
Drei daag lank, träote an d'r kop,
träote an d'r kop.

't Damekoer bei ós in dörp, dat prooft zoe noen en dan.
Ze dunt 't jód en 't klinkt tse jek, mer blief doabij vandaan.
Iech koam ze vörrieg joar teëje en róffet doe: Alaaf !
Koeët doe en losse wat iech wool, mer koam nit mieë van ze aaf.