D'r Ufo

Tekst: 
Monique Dill
Muziek: 
Monique Dill en Mathieu Reintjes
Artiest: 
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio's Landgraaf
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Vurrieg joar mit karneval, midde in de naat,
hoeët iech vreëm jeluider, bij ós in d'r jaad.
Wie iech ins jong kiekke, wós iech nit wat iech zoog.
't Woar inne mini-ufo, deë in d'r jaad rónk vloog.

Mentje oes d'r ufo zaat, miep, miep, miep, paaf, paaf.
Iech zaat doe bis i Kirchroa, hei róffe vier ALAAF!!!
Wie heë dat koeët zage, doe woar de sjtiemmoeng doa.
Heë vong 't hei ezoeë sjun, heë kunt tseruk 't nieëkste joar.

Refreng:
Hei land inne ufo oes 't al, deë viert mit ós hei karneval,
hei i Kirchroa mit karneval.
Deë land zóns nurjens óp de welt, umdat 't 'm doa nit jevilt,
evvel i Kirchroa is 't sjunste óp de welt.
Wat kanne vier doa noen aa-doeë, 't is jeweun ezoeë,
drum sjpring mar mit ós mit en maach vöal sjpas.
En wilste hü ins nit , dan deeste mörje mit,
dat is doch jans ejaal mit karneval.
Hei land inne ufo oes 't al, deë viert mit ós hei karneval,
hei i Kirchroa mit karneval.
Deë land zóns nurjens óp de welt, umdat 't 'm doa nit jevilt,
evvel i Kirchroa is 't sjunste óp de welt.