D'r Ufo

Tekst: 
Monique Dill
Muziek: 
Monique Dill & Mathieu Reintjens
Artiest: 
2000 Volt
Album: 
Plaats: 
Eijgelshoven
Jaartal: 

Vurriegs joar mit karneval, midde in de naat,
hoeët iech vreëm jeluider, bij ós in d'r jaad.
Wie iech ins jong kiekke, wós iech nit wat iech zoog.
't Woar inne mini-ufo, deë in d'r jaad rónk vloog.

Mentje oes d'r ufo zaat, miep, miep, miep, paaf, paaf.
Iech zaat doe bis i Kirchroa, hei róffe vier ALAAF !!!
Wie heë dat koeëd zage, doe woar de sjtiemmoeng doa.
Heë vóng 't hei ezoeë sjun, heë kunt tseruk 't nieëkste joar.

Refrein:
Hei land inne ufo oes 't al, deë viert mit ós hei karneval,
hei i Kirchroa mit karneval.
Deë land zóns nurjens óp de welt, umdat 't 'm doa nit jevilt,
evvel Kirchroa is 't sjunste óp de welt.
Wat kenne vier doa noe(n) aa-doeë, 't is jeweun ezoeë,
dus sjpring mar mit ós mit en maach veul sjpas.
En wilste hü ins nit, dan deëste mörje mit,
dat is doch jans ejaal mit karneval.
Hei land inne ufo oes 't al, deë viert mit ós hei karneval,
hei i Kirchroa mit karneval.
Deë land zóns nurjens óp de welt, umdat 't 'm doa nit jevilt,
evvel Kirchroa is 't sjunste óp de welt.