D'r vasteloavendsjek

Tekst: 
Jo van de Laarschot
Muziek: 
Jo van de Laarschot
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Iech zaat ing kier mieng hemetsjtad adieë en rezet durch de janse welt.
Iech hauw Paries en Tokiejo jezieë, 't hauw miech a nuus jefelt.
Op ins, 't woar i Zuud-Amerika, 't lofet teëje fibberwaar,
iech daat a karnaval en boemsfaldera, 't weëd tsiet dat iech op heem aa vaar.

Refreng:
Iech krien d'r kriebel, iech wiebel, iech kan nit blieëve sjtoa.
Iech weëd verrukt, ´t is karnaval, drum losse vier jauw joa,
Iech sjokkel mit ing mokkel noa de wieëtsjaf op d'r maat.
Inne richtieje vasteloavendsjek sjteet daag en naat paraat.

Vier kenne hei jaarjinne zommer mieë dan is 't weer hei ram verkieëd.
Jee peëd hilt miech dan in mie Kirchroa mieë, wail hei de zon im stich miech lieët.
Mar fibberwaar, de vasteloavendstsiet, al vrüst 't dan och jidder daag,
e-jaal of reën of sjnei of wat me da kriet, bin iech i Kirchroa, zing en laach.