D'r verleefde eëzel

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Kinger van 't vrugjoar' - Weerwaas Studio
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1987

‘t Jieëft nuus tse verjeëve, alles jong zoe wie ‘t moeët,
al sjnappet iech de haofsjeed nit dervan.
E kling sjtuk van os leëve hant vier jeluk bijee jezoeëd,
mar v'r zouwe ‘t wal noeéts jevonge han.
Iech volt miech wal versjlage en wos nit weë iech woar.
Noe is ‘t leed jeleië, mar weëd miech kloar,
me darf jeluk nit zukke op ee vas sjpoar.

Iech han alles losse valle, sjtoog de brugke bewos in brank,
en leëvet wie tsjiejäunere dat dunt.
Iech loos nit mieé mit miech kalle, alles lofet oes de hank,
op eemoal zats iech doe ing dikke punt.
Iech koeét miech werm jedrage en me zaat miech joddendaag,
en iech tseechet jidderinne mienne griemmellaach,
mar jeluk loog nog e jan sjtuk oes d'r sjlaag.

Refreng:
Iech wool alling probere, wat tsezame nit hauw jeklapt,
den op jeluk mit tswai woar iech jod aafjeknapt.
Iech koeét miech zelf rejere, hauw miech feste in d'r jrif,
en sjrievet jinne inne leefdesbrif, iech woar mie eje teëjejif.

Zoe wie op zoeévul verloare nate hong iech ronk op ee sjleet fes.
De sjtiemmoeng woar al deep en nog wieër jezonke.
Zoe lang wie ze drinke brate, bloof iech doa, zoe wie de res,
bis dat iech daat iech hauw tse vöal jedronke.
Doe woeër iech jetroffe en mie hats sjtong effe sjtil,
en iech daat dat is ‘t meetje dat iech wil.
Jeluk woar doe ing zaach van kingersjpel.

Refreng:
Iech wool alling probere, wat tsezame nit hauw jeklapt,
den op jeluk mit tswai woar iech jod aafjeknapt.
Mar iech zoog plötslieg sjtere en mie hats woar uvvervol,
ejaal wat jeet passere, iech hod vol.
D'r blik van mie kling meëtje maat mich dol.