D'r zjwenke Wielie

Tekst: 
Leo Keularts & Paul Münstermann
Muziek: 
Paul Münstermann
Artiest: 
Paul & Leo
Album: 
'Vuur te klauwe' - Marlstone 2007
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2007

Refrein:
Kiek wie heë geet
Kiek wie heë deet
Weë kint d’r zjwenke Wielie neet
Heudje hinge óp d’r kop
Sjteet de tent, geet heë vuuróp
Sjleet de moat bei de kapel
Zit gants lekker in zie vel
Van deë miensj hat ginne las
Gun d’r Wiel zieng sjpas

Went ’t fes woa leep d’r Wiel d’r ummer piekfijn bei
’t Good montoer, de nette sjlieps, de hoare in ing sjei
D’r zieëgelrink, de gouwe oer, de sjoon gants frisj gewieks
De bolknak feste in d’r mónk: d’r Wielie woa get sjieks
Mè vóng ópins de MUZIEK aa, da góng d’r Wielie los
Al zjwenkend góng heë durch de tent en woa ’t sjpel begós

Wat heë mit zieng hendjes doog, dat doog hem ginne noa
Drieëne, zjwenke in de lóch, zoeë sjtóng d’r Wielie doa
Drónk zich da zie pötje beer en evvel óch waal twieë
En woeët doa nog ‘ne wals gesjpilt, da houw heë ’t neet mieë
Heë lag ‘ne vinger óp d’r mónk, toch keek heë ginne aa
Heë drieënde wie ‘ne kokkerèl en vóng va vuurenaa

De luuj die ‘m neet kanke dachte dökser: deë is vol
Heë hat mesjiens tevöal gehad, dat sjtiegt ‘m noa d’r bol
Mè góng heë zjwenkend werm noa heem, da wóste vier besjeet
D’r Wielie houw zie eege fes, noe kiek ins wie heë geet