D'r zofa

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Nit jod? Jeld tseruk!' - Marlstone Recordings bv - CDL9524
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
Och, wat is de vasteloavend sjun, da lieche alle luu waal vrung,
d'r pap, de mam, de tant en och d'r nonk.
Drei daag junt vuur durch dik en dun, en aaf en tsouw durch 't jebung,
al is me och kapot wie inge honk.
Die daag junt veul tse flot werm um en dat ving iech zoeng zung.

Iech hot 't nit mië oes, mam, hol jauw d'r kloon eraaf.
Leg jet herring in 't zoer en pak de trommel oes 't sjaaf.
Nè, iech hot 't nit mieë oes noe, denn iech wees jants jenau:
wenn iech in boet blief zitse, bin iech sjtrak werm hiemelblau.

Ne kloon mit bient en akte-tesj bin iech 't jantse joar.
De bient sjiek wie ing verkenvot, de tesj is veul tse sjwoar.
Mer dat hat nuus tse zaage, bouw is 't werm zoë-wiet.
Daan is 't vansteloavend en ken iech mie ai kwiet.