Dreumerij

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Nico Ploum
Album: 
Nico Ploum - 'Vuur Kirchroa Zinge'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1976

Refrein:
Doezend tröate en vioeele, doezend sjtimme in harmonie.
Die dan sjpieële en dan zinge, mieng jeleefde melodie.
Die miech drage durch de wólke, durch 't land van fantazie.
Woa iech ving e besser Ieëve, mit ing leëvensmelodie.

Bin iech sjtil en in jedanke, bin iech troeërieg han ieg zörg,
wilt dee daag óch jaar nuus floeppe, dink doa kuns doe hü nit durch.
Bliet 't duuster, bliet 't reëne, is de zon óch nit tee zieë,
zets iech sjtil miech in e hüksje, han mieng eje fantazie.

Joa, dan dink iech an mieng joegend, an die sjunste kingertsiet,
an de mam die miech verweënet, woa me hieemwieë doks noa kriet.
An de heemet woa iech sjpieëlet en woa ins mie bedsje sjtong,
woa de mam mie bedsje weejet en da sjtil e lidsje zong.

Is da hei de tsiet verjange, is de sjtónd da vuur miech doa,
han iech hei d'r man jesjtange, in mieng heemet Kirchroa.
Ruft d'r herjod miech noa boave, sjuuft ing dikke wolk opzie,
huur iech tröate en vioeële, 't land va vrid en harmonie.