Eé dat jeët noch

Tekst: 
M. Hinzen
Muziek: 
T. Janssen (arr.)
Artiest: 
K.K.K. De Sjtèchneëlsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
Eé dat jeët noch, hot miech doch ins vas.
Eé dat jeët noch, sjnap miech doch ins vas.
Eé dat jeët noch, hot miech doch ins vas.
Eé dat jeët noch, sjnap miech doch ins vas.

D'r Joep is inne sjiekke, doavuur is heë zoeë sjun.
Alling de sjunste vrauwlü, die valle vuur 'm um.
En òch 'n kling, dik Liesje is jans verrukt van hem.
En sjpieder op d'r aovend, zeët 't mit heësse sjtem.

D'r Joep jeët mit 'm danse, drieënt ronk áá zienne erm.
't Lies vingt áá tse zinge: Joep, iech krien 't werm.
't Klingt, dat kriet éé mülsje en weëd opins jans blauw.
Dat kunt nit van 't pütsje, dat is mer van de kauw.

't Sjwester van 't Liesje, dat vong deë keël och sjun.
Dat zeët doe áá dat mensje: Van diech val iech och um.
Noen motst doe miech ens sjnappe, iech sjpring noen mit diech ronk.
Vuur junt tse-same danse, zoeë blieve vier jezonk.

Ze zunt tse-same danse, en mache vöal radauw.
d'r Joep, deë bliet mer pütsje, d'r Joep, deë is och sjlauw.
Ze junt da noen op heem áá, jemuutlieg, erm in erm.
't Woar inne sjunne aovend, vier dunt 't mörje werm.