E Bis-je Kirchroa

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Sjeef Jewikkeld
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1999

Refrein:
E bis-je Kirchroa deet diech ummer jód.
E bis-je Kirchroa, dat jeet diech in ´t blód.
E bis-je Kirchroa, da wits-te watste has.
E bis-je Kirchroa is de jrüetste sjpas.
E bis-je Kirchroa maat diech ummer vroeë.
E bis-je Kirchroa, dat is jeweun ezoeë.
E bis-je Kirchroa, da bluits doe richtieg óp.
E bis-je Kirchroa sjtiegt diech noa d´r kop.

Kirchroa is e bild van ing sjtad, Kirchroa is jans sjtoots óp zie plat.
En de sjpas die hei verkiert, kries doe als klinge poet jelierd.

Jiddes jès-je velder of busj, Kirchroa hat d´r Herjod an dusj.
En me viert ´t sjunste fes, went karneval i Kirchroa is.