Ee meëdsje angele

Tekst: 
Handels, Hermans, Janssen & Meijers
Muziek: 
Handels, Hermans, Janssen & Meijers
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Made in Limburg' - Marlstone Recordings bv CDL9225
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

't Is werm zamsdiegoavend, iech jon eroes.
Iech jon alling, da is mieng sjans noch ins zoe jroes.
En wen iech inne worm oes hang,
da zal iech jouw ing vrundin han.
Drum loester hei, da zaan iech diech reëtoes.

Refreng:
Ee meëdsje angele is jans einfach.
Wenste wits wie dat jeet, joa da is dat zoe jedoa.
Ee meëdsje angelle is jans einfach.
Denn angele is ing koens, die mots doe jot versjtoa.

Iech han miech vuur vanoavend werm jet oesjedaat.
Iech han miech mienne volkswaan mer ins mitjebraat.
Zoedat iech noch jet puutsje ken,
went d'r wieët al sjlisse wilt.
Joa, dat is doch woa'ts doe op has jewaat.

Iech zits hei noe al sjtonde vuur mie beer.
Ha alles wat miech is jezaat al oesprobeert.
De vrouwluu zunt al lang noa heem,
mit inne of angere naasse reem.
En ee dink han iech huu d'r bei jeliert.