Eemoal in 't joar

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
'Weëd wakker' - Marlstone recordings bv CDL9638
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

midi

Eemoal in 't joar, dan weëde alle dreume woar.
Doe kans zage watste wils, doe kans sjpille watste sjpils.
Mit vasteloavend weëd d'r duuster kloar en weëde alle dreume woar.

Iech wool ummer burjemeester zieë,
den zoeng jode kette, is ing janse nette.
Iech wool ummer sjlank zieë wie e rieë,
den zoeng sjlanke here, kanne jód flanere.
En iech wool ummer óp d'r tellevies, en maachet alle lu jet wies.

Iech wool ing moel zoeë jroeës bauw wie e hoes,
weë jet 't helste zeët doch, deë kriet ummer reët nog.
Iech wool jeer 'ne hammer in mieng voes
Vuur d'r naal óp d'r kop tse houwe, bin iech jraad d'r jouwe.
En iech wool zinge in de Rodahal. Dat kan alling mit karneval.

Noen tseeg diech wietste bis, den doe bis vrij
't is ja vasteloavend hei.