En de sjpas die kent jing jrenze

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

I Sjiena, Jaapan of bij ós, de sjpas is uvveral.
Den sjpas en laache, num dat aa, ôch ummer blieve zal.
Al is de Welt och aafjejrensd, wead jiddes land bewaachd.
Alling de sjpas is oane jrens, 't wead uvveral jelaachd.
Jing jrenze, jinne sjtacheldroad, de vrijheed vuur ing laache tsoat.

Refreng:
En de Sjpas die kent jing jrenze,
en de sjpas die kent nog ummer jinne tsol,
jinne sjlaagboom, jinne droad en jing poliesse,
en dat haode vier besjtimd nog jaore vol.

Zoeë kent doch jiddes land zieng wet, doe zals, doe kans, doe móts.
E prottekol weëd diech jemaad, döks vuur d'r klingste vóts.
Doch jodsedank, de sjpas, die kent jing jrens en jinne tsol.
Vier jüche, laache, maache sjpas, en haode joare vol.
Jing jrenze, jinne sjtacheldroad, de vrijheed vuur ing laache tsoat.