Eng botterham mit zeem

Artiest: 
De Naatsbrackeleare
Plaats: 
Simpelveld

Refrein:
Iech wel eng botterham mit zeem, bin iech i Moskou of Ateen.
Went vuur eng botterham mit zeem, kom iech werm ummer geër noa heem.
Mit 't mets tswei vingers dik, of 't op sjwatsbroed is of wek.
Op gedder rit, d'r zeemgruul mit, iech wil eng botterham mit zeem.

Zeem is va oorsjprong ee Limburgs produkt,
ee Limburgs produkt, ee Limburgs produkt.
Anger zaage sjroep, vier neume 't zeem,
op d'r pot sjteet rinse appelstroop.
Gebroecht weëde eppel die oes d'r boom zunt gevalle,
durch onweër of reën of geweun durch voetballe.
Gemengd weëd dat dan mit get soekerbietsap,
dat it da geddere vasteloavendsflap.

Vier zunt op vakantie noa Sjpanje geweë,
noa Sjpanje geweë, noa Sjpanje geweë.
't Leëve woar got, 't eëse o.k.,
vier gunt doa gans besjtemt nog wel ens tseruk.
Mer ee dink how os doa wel zemliech gefeëlt:
eng botterham mit zeem kroog me doa vuur gee geld.
Dus gunt vier och nog eng kieër noa Sjpanje, weë wit,
da neume vier geweun d'r zeemgruul mit.