Engelsje dis naat

Tekst: 
Mario Pouwels & Jos de Bruijn
Muziek: 
Mario Pouwels & Jos de Bruijn
Artiest: 
Sjpas Express
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
Doe woars mie engelsje dis naat
Doe hauwts miech jód noa heem braad.
D’r janse zaal sjtong óp d’r kop
Iche vólt mich jaarnit mieë zoeë jód.
Doe woars mie engelsje dis naat
Doe hauwts miech jód noa heem braad.
Mie leef kling engelsje, dank diech vuur dis naat.

Iech jon ´t zamsdiegs óch wal ins eroes,
en han dan óch vöal doeësj.
Iech drink e lekker jleësje beer,
dat han iech doch zoeë jeer.
Vuur dat d´r oavend aafjelofe is,
dan wees iech jans jewis,
vuur dat miech dan de lamp oesjeet,
da zeët mie engelsje miech werm besjeed.

D´r daag dernoa is ´t werm zoeëwied,
da is ´t koppieng tsiet,
en lek mich werm i bed.
De vrauw va miech zeët:`Iech wees besjeed,
Dats doe werm sjtappe jees.
En wens doe lekker zoeffe jees,
Verjès da nit wats doe die engelsje aa dees.