Eroeser

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Als kink jong iech noa de sjoeël mit jans veul plezeer.
De mieëtste van die nonne, die hauwe miech óch jans jeer.
Mar ing die kniefet vuur de sjpass ezoeë mar i mieë vel,
Doe wool iech doa eroeser en iech keeket óch jans hel.

Refrein:
Erinner woar jemekkelieg, eroeser evver nit.
Wie kom iech hei noa boese, is d'r jinne dee dat wit ?
Iech bin ezoeë eri jefloetsjd en noe zits ich hei vas.
Iech wel hei ja nit blieve den 't maat miech jinne sjpass.
Iech wel hei ja nit blieve den 't maat miech jinne sjpass.

Iech dong zoeë biesje alles wat d'r Heer miech hauw verboane.
Doe bin ich d'r Orde van Franciscus i jetroane.
Ópins jonge miech de oge op, die sjudde ja jee beer.
Doe voal iech op de kneie en iech vroaget an d'r Heer.

't Moeët d'r ins va koame, 't hauw lang jód jejange.
Noa drissieg joare jónkjezel hauw iech miech losse vange.
't Woar ja óch jans net, dat darf iech óch nit zage,
mar in de ieësjte ieënaat bejon 't al tse klage.

Iech woar ja nit d'r leefste, dat kent uur miech jeleuve.
Zoeë han iech an 't verjenuje van 't leëve mage preuve.
Noe soos iech jeer op ing wolk, bij al die sjunste engele,
mar d'r duvel hat miech opjesjloase bij die anger bengele.