Et zjwatte loak

Tekst: 
J. Hendriks
Muziek: 
J. Innemee
Artiest: 
Carboon
Album: 
Witste nog, koempel... - Killroy 16919

Went de kooi noa onge sjuut
dan bin ich wer deë erme kluut
deë onge in dat loak mot sjravele en sjinne
dreihongerd meter iggen eëd
goan ich da buttele wie e peëd
mar zelfs e peëd zou huuj d'r daag dat neet mië kinne
Want doa onge iggen koel
doa sjleet d'r sjtöb dich op de moei
doa deet die vuchtig muufe loch dich emmers zjwete
en doa kruupste durch d'r pratsj
mit 'n koellamp op de patsj
nondedjuu pap, häj ich dat toch oëts gewete
Et water druupt mich op d'r zak
ich veul de kou bis in d'r nak
ich krïen et van die zouwerij nog an de nere
en d'r meesterheujer vlookt
en deë vieze sjiaam deë kookt
in mie boksekruuts en doava krien ich zjwere
Och mien heng die gont kapot
ich roachel sjteegruus oet mien sjtrot
in mie gezich doa zitte hongerd doenzend kratse
ich wirk de knoake oet mie vel
want deë koal is zoë hél
leve pap, haj ich die koel toch loate platse

Refrein: 
Daag op daag goan ich wer aaf
in datzelfde zjwatte graaf
en doezend doëde mot ich in dat graaf nog
sjterve.....

D'r ouwe sjtieger bliet mar knottere
ummer wen ich zit te bottere kom jong,
hèf dich, loat es goa en maak produktie
mar zelver deet e ginne sjlaag
deë voele beer, dat sjlabedraag
wat bin ich vroë wen ich deë ekel op d'r ruk zië
En deë hammer is zoë zjwoar
deë bezörgt mich bloar op blaor
en dat neuj vuur ee paar rotte sjtukker koale
en deë pieler hej, deë nutte
moste um d'r meter sjtutte
nondedjuu pap, koam d'r duivel mich toch hoale

Refrein

Knap, doa brikt mich mit enne paaf
och d'r sjuppesjtiël nog aaf
noe kin ich wer van vuurenaaf aa opneuj beginne
't hemp dat kleeft mich agge lief
mijn god, wat han ich 't hej toch sjtief
wie mïch de koel de vot oet hingt dat wit toch ginne
D'r koaleband deë bliet mar driëne
ich mot van iëlend bauw goa griene
och al huur ich miene koempel wietse kwieke
pap, die sjiech die doert zoë lang
en in dat duuster weed ich bang
dat ich et daagleech noëts mie in 't gezich kin kieke

Refrein

Ich han ging mach mie in mieng erm
doa zit enne knoebel in mien derm
pap, ich verrek, dat zou ich noe wal kinne keëke
mar oet mien keel en oet mien longe
is de loch noe voetgewronge
en d'r sjrei deë bliet mich hoaverwëge sjteëke
Pap, wat haste toch gedoa
woarum mos ich dat loak in goa
doe wits ich bin toch ginne miensj vuur 't koelmansleëve
mar nè, ich mos en zou noa onge
doatoe haste mich gedwonge
want de koel dat woar et innege in die leëve.
Doe zags: jong, hot gowwe mood
et koelwirk zit os in et blood
dat ambach hont vir van d'r groëtpap moage erve
mar ich weet: hej kom ich noëts mie aaf
dat zjwatte loak dat weed mie graaf
en doezend doëde mot ich in dat graaf nog sjterve....