Famielje

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Nit jod? Jeld tseruk!' - Marlstone Recordings bv CDL9524
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Wie sjun is ing bejrafenis, tswaihónged man en ing hotsere kis.
D'r Joep woar inne faine man, d'rum flot an d'r kaffe, zoelang 't noch kan.
Doa truft me luu, die me noeets hat jeziee, d'r vlaam is al op, en je brüedsje miee.
Da mot d'r konjak vlot op d'r dusj, d'r koer zingt noch ing kieer 't lidje van de musj.

Refrein:
Famielje, famielje, famielje, huu zint vier werm bei enee.
Famielje, famielje, famielje, 't Berb, d'r nonk Zef en André.
Famielje, famielje, famielje, 't janse dörp is op de bee.
Me drinkt ziech ee ... zakt inee, en da is 't fes werm passee.

De mes, die woar fain, d'r oavend zieër sjun, de tsiet, die vluugt dan och um.
D'r pap vertselt, hee hauw mer ing ier, de mam, die sjupt op, vur de dreide kieër.
Noch inne klodder mayones, de moezziek zetst aa vuur d'r polonais.
En went me de dinkt me hat alles jehat, vilt d'r opa tjeen de tsap.