Gaank nao de merret Lieske

Plaats: 
Maastricht

Gaank nao de merret Lieske Lieske
Gaank nao de merret Liezake
Wat moot iech op de merret doen Lambertie Lambertie
Wat moot iech op de merret doen Lambertieke

Koup diech 'n kooj Lieske Lieske
Koup diech 'n kooj Liezake
Boe moot iech die kooj goon zètte Lambertie Lambertie
Boe moot iech die kooj goon zètte Lambertieke

In de sjeur Lieske Lieske
In de sjeur Liezake
De sjeur die is geslote Lambertie Lambertie
De sjeur die is geslote Lambertieke

Hool de sleutel Lieske Lieske
Hool de sleutel Liezake
Boe moot iech dee sleutel hole Lambertie Lambertie
Boe moot iech dee sleutel hole Lambertieke

Beij de smeed Lieske Lieske
Beij de smeed Liezake
De smeed dee zouw miech branne Lambertie Lambertie
De smeed dee zouw miech branne Lambertieke

Bran 'm tege Lieske Lieske
Bran 'm tege Liezake
Boemèt moot iech häöm tegebranne Lambertie Lambertie
Boemèt moot iech häöm tegebranne Lambertieke

Mèt de lamp Lieske Lieske
Mèt de lamp Liezake
Boe moot iech die lamp goon hole Lambertie Lambertie
Boe moot iech die lamp goon hole Lambertieke

Op de zolder Lieske Lieske
Op de zolder Liezake
Iech zouw d'n trap aofvalle Lambertie Lambertie
Iech zouw d'n trap aofvalle Lambertieke

Breek de nek Lieske Lieske
Breek de nek Liezake.