Gaeve en neme

Tekst: 
Jeu van de Diep (Jeu Hegger)
Muziek: 
Jeu van de Diep (Jeu Hegger)
Plaats: 
Lomm

Refrein:
Gaeve en neme, már ut meiste gaeve.
Hieël völ probleme oet ut daaglijks laeve,
zien dan zó zwaor ni mieër, en op de laevesreis,
gaon weêj dan same wieër, mit gaeve en neme
már gaeve ut meis.

Vaderlandse politiek, idder zaet hae haet geliek.
Dát is net wie aoveral de beste steurluuj staon án wal.
't Zellefde wie ut ok zal zien, water mot der bi-j de wiên.

In de schoeël en in de kerk, bi-j de sport of op ut werk,
hebbe stieëg wer alle minse, andre zörg en eige winse.
Ieën ding is ván groeët belang, hieël ós laeve lang.

Velt der op ennen heldren daâg ok is ennen dónderslaâg.
Wört der vroeg of laat is oeit, erg hárd mit de deûr gegoeid.
Ens dan is de buuj vörbeêj, same zegge weêj: