Goemmie in de bee

Tekst: 
Leo de Bruyn, Victor Huits & Smeets
Muziek: 
Leo de Bruyn, Victor Huits & Smeets
Artiest: 
Oes inge gekke Sjlaag
Plaats: 
Simpelveld

Refrein:
Kom dans mit os noe d’r samba, samba samba olé
Vasteloavend caramba, drei daag fiësta, goemmie in de bee
Vier gunt in polonaise hingeree, want d’r samba vinge vier oké
Kom dans mit os noe d’r samba, samba samba samba olé

Mit Vasteloavend...van d’r murge bis d’r oavend
Ramba tsamba maache… Bis dat de balke kraache
Vier howwe op de trom zoewie ze dat in Rio dunt
En sjtunt nit stil
Vier losse os noe goa
Die Braziliaanse klanke vinge vier zoe sjun en de fiësta
Die is nog nit gedoa

Wie in Rio de Janeiro.. Mit samba en sombrero
Dunt v’r lekker zinge… d’r ganse oavend sjpringe
Vier howwe op de trom zoewie ze dat in Rio dunt en
Sjtunt nit stil
Vier losse os noe goa
Die Braziliaanse klanke vinge vier zoe sjun en de fiésta
Die is nog nit gedoa