Hant vier doa nog tsiet vuur

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Doch nit alwerm inne Edison?!' - Marlstone Recordings bv CDL2026
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

't Jong op vasteloavend aa en iech hauw jouwe zin.
Iech wool nog inne sjlajer han, mer miech vool werm nuus in.
Iech bellet mienne kameraad, mer deë deet zelf al mit.
Doe woar mer nog ing hofnoeng vuur mienne nuie hit.
D'r buurman, deë sjpelt kwetsjbül en hauw ee orkes paraat.
Iech bellet dem óp jód jeluk en weest uur wat deë zaat ?

Refreng:
Hant vier doa noch tsiet vuur ? Jeet dat da noe nog ?
Hat dat da nog tswek noe ? Hant vier tsiet jenóg ?
Is 't nit tse sjpieë ? den prove jeet nit mieë ?
Hant vier doa nog tsiet vuur ? Jeet dat da noe nog ?

De nerve woare ram kapot op deë jroesse daag.
D'r nommer woar mer ins jeproofd, vier woare ram va sjlaag.
Vier woole nui ee drinke, mer de bonne woare op.
En de jonge hauwe doeësj
Vier sjnappete d'r president bij d'r wiesse kraag.
Vier vroagete nui bonne en weest uur wat deë zaat ?