Heële hei, Heële doa

Tekst: 
Paul Münstermann & Leo Keularts
Muziek: 
Paul Münstermann
Artiest: 
Paul & Leo
Album: 
'Doebele boam'
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2002

Refrein:
Heële hei, Heële doa, 't sjunste óppen eëd.
Winkbül hei, Winkbül doa, de leeftse wie me zeët.
Drei daag lank, hei en doa, kiek ze mè ins goa.
Sjpassemig hei, sjpas mich doa, weë deed ós dat noa?

Oet alle heuk, oet alle ekke, kómme vasteloavendsgekke.
Klonegroepe ziet me goa, d'r einzelgenger hei en doa.
Sjpaskapelle durch de sjtroate, alle hoezer zint verloate.
Lüj va Heële, groeët en kling, viere same, neet alling.

Mit get sjieks aa of get loemele, haote vier ós aan 't boemele.
's Goonsdigs inne hiering noa, da is de sjpas alwer gedoa.
Góng 't óch al ins verkieët, da haste ee dink toch gelierd.
Lüj va Heële, groeët en kling, viere same, neet alling.