Hei höb iech alles veur euver

Tekst: 
Bert & Ursula Garnier
Muziek: 
Bert & Ursula Garnier
Artiest: 
't Volk vaan Mestreech
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech wèl, iech zal, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!!

Couplet:

Al wejt ’t daak miech vaan ’t hoes.
Mèt gein tien peerd hèlste miech nog thoes!
Al gief miech eine ’n miljoen.
Iech hoof ’t neet, nein iech gaon gewoen!
Al moot iech kroepe, iech zèt alles opzij,…
Al steit de wereld stèl, mer iech bin weer debij,…
Debij, debij, jao iech bin weer debij!