Hei is jet los

Tekst: 
Henk Vannuys
Muziek: 
Die Vannuys
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1999

Refreng:
Mienne leve man, hei is hü jet los,
hü jeet hei de pos werm aaf.
Vier maache sjtiemmoeng, ejaal wat ´t kost,
al kunt d´r plavong eraaf.
Vier wille hü ins loestieg zieë.
Me jónt ziech ja nuus angesj mieë.
Hei is jet los en jet tse doeë,
en alle lü, die kiekke vroeë.

D´r wieët, deë sjteet noen laachend hinger de tsap,
maat alle jlazer vol en nit tse knap.
De sjel die biemmelt mit vöal sjandaal,
hei kunt alwerm ing rungde vuur d´r zaal.

D´r kelner deë leuft ziech de poeëte plat.
Deë hat nog noeëts zoeëvöal tse doeë jehad.
Deë erme keël, dem kwalme dierek de sjong,
en sjleeft uvver d´r dansvloer mit zieng tsong.

De moezziek vingt alwerm tse bloaze aa,
hei is jet los, doa kans doe van óp aa.
Zets sjtil de oer, vier blieve nog jet hei.
Hei is jet los, komt allenäu derbij.