Herman

Tekst: 
Jean Kraft
Album: 
Zoondagskind - Marlstone Recordings bv
Plaats: 
Maastricht

Herman, oeh ... Herman, oeh ...
Herman, iech haw vaan diech.

Iech zit te wachte aon d'n tellefoon,
mer dee wèlt- mer neet goon.
'ch Vraog miech aof, veurwat belt Herman neet.
Dat deit miech zoe'n verdreet.

Iech hoop tot heer miech neet vergete is.
'ch Wow tot iech, dat 'ns wis.
Iech zègk 'm dalik door d'n tellefoon,
tot heer de leefste is.

Veur waore zoondag nog bejein,
en hele nog zoeväöl vaanein.
Höb iech toen gèt verkierts gezach,
wèt heer neet tot iech op 'm wa-ach?

Herman, oeh ... Herman, oeh ...
Herman, iech haw vaan diech.

Boeveur deit Herman miech toch zoe'n verdreet,
en boerum - belt heer neet
Iech hoop neet tot 'r al 'n aander heet,
dat euverleef ich neet.

Veur waore zoondag nog bejein,
en hele nog zoeväöl vaanein.
Höb iech toen gèt verkierts gezach,
wèt heer neet tot iech op 'm wa-ach?