Herrezietsoeng

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Nit jod? Jeld tseruk!' - Marlstone Recordings bv CDL9524
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Alaaf, doe tsoekekerzuuser salzknoebbel,
wat has doe ee jeweldig urbelsje aa.
Dat zou sjun ligge op mie naatskommüedsje.
Wiste dat, iech weed verliebt ?
Zag, wilste jet drinke ... ?
Inne meter beer ?
Na jod, die 25 jöale wel iech a diech sjpendeere.
Ja, iech zien och wal datste inne keel bis.
't Is ja herrezietsoeng, wat wilste ?

Refrein:
Pas op vuur d'r Sjonnie, d'r sjunne, Sjerpe Sjonnie.
Joa, dee leuft werm ronk,
Pas op vuur, dee vlote voteveuler,
d'r sjunne, sjerpe Sjonnie is ine sjerpe honk.

Ach, doe lieber Sjonnie, jraat woar iech op 't heeretoilet.
Mein jot, wat ee wasserballet is miech dat doch.
Joa, doa weéd ziech inderdaad, lauw-werm jebaad.
Haha, huur miech doa, en kalle dunt ze doa wa, kalle ...
Alling mer uvver de vot, va al die vrauwluu van 't ballet.
Mer uver die van d'r buutereedner hutste ze nit,
Mer loester boy, has doe och hoare op de bee ?

Kom, vier zetste os doa ins effe in ut eksje.
Darf iech diech jet in ut uursje fluustere ?
Wat han iech zin op ing tas kaffe bei diech heem,
joa, iech kin de heng nit heemhouwe ?
Jongejonge, doe bis doch nit va sjokkelaat ?
Kanne vier flaig jet aafsjpreche, vuur niechste wech deesdieg ?
Op d'r maat, 't klonetrekke.