Het hat de boks aa

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jans Jroees Jewietter' - Marlstone recordings bv CDL9432
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

't Woar zoe lekker meëdje, woa van jidderinne zaat:
weë dem ins kriet als vräusje, hat 't in 't leëve wied jebraad.
Iech wós iech woar verloare, en drum zaat iech ainfach joa.
Mar noen doert 't toch al joare, wat han iech miech bloos aajedoa?
Wauw wauw, wauw wauw, mienne baas dat is mieng vrauw.

Refreng:
Den het hat de bóks aa, en hoare óp de tsing.
't Is nit óp de mónk jevalle, 't hult mie jieksaal in jen heng.
Het hat 't vuur 't zage, en 't zeët wat iech mós doeë.
't Is mie leefste meëdje mar : het hat de boks aa.

Iech mós 'm alles vroage, wat iech darf en wat óch nit.
Uur darft 't miech jeleuve, zoeë leëve vilt nit mit.
Mieng vrung die kanne laache, mar iech jef hön inne road:
weë 't nit zoeë mit wilt maache, zukt ziech bloos ing anger tsoat.
Wauw wauw, wauw wauw, mienne baas dat is mieng vrauw.