Hinge aasjlisse

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

't woar óp inne vrieddieg
't wiekend dat woar doa
iech kiekket in de ieskas
en wós dat iech moeët joa

noa d'r winkel vuur tse jelde
ee nui kretsje beer
noe drink iech dat wal zelde
mer iech han 't waal erg jeer

iech koam doe bij de kassa
sjtalt miech vuure in de rij
doa zaat inne asociale
zaag: huur ins hei

Refrein:
Hinge aasjlisse... 't is toch nit normaal.
Hinge aasjlisse... 't is e jroeés sjandaal.
Hinge aasjlisse... iech han pieng an d'r kop.
Dat iech zoeë lang mót wade, wie kómme ze doa óp?

iech koam ins bij d'r dokter
iech woar e bis-je krank
't woar óp inne mondieg
dus 't woar werm van d'r drank

iech houw pieng an de derm
en dat daag en naat
doarum han iech óch tse vrug
de duur opjemaad

van 't tsimmer van d'r dokter
woa ze miech hin hant jebraad
doa sjtong ee sjild óp 't buro
en wit uur wat dat zaat:

iech moeët doe vuur jet pielle
noa de appetieëk
iech wós nit wat iech hauw
en wat iech krieje zou

iech woar noa heem jesjraveld
dong 't peksje op
iech hauw ee dües-je krèje
doa sjtong zetpielle d'róp

iech duiet inne d'ri
en han doe effe jewaad
doe floeppet e werm d'roes
doe han iech dem jezaad: