Hod diech an 't jelender vas

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

Va jongs aaf bin iech jroësjebraad mit vasteloavend viere.
Me neumt miech heem d'r vasteloavends-sjpetsiejalist.
Iech han zoeë mennieje rausj jemaad, dem iech nit kan verliere.
jao, ummer houw iech loestig op de kis.

En wen iech da op heem aa jon, en iech sjlis sjtil de duur,
dan is doa bij de trap, ummer e stjimsje dat iech huur:

Refreng:
Hod diech an ‘t jelender vas, wenste ee tse vul op has.
Den doe wits, jeet ‘t nit jod, vilste vleddieg op de vot.
Hod diech an ‘t jelender vas, wenste ee tse vul op has.
Den ‘t wiechtiegste dat is, datste mörje bij os bis.

En is me inne jouwe daag durch Kirchroa an ‘t sjpatsere,
en truft me zoenne riechtieje karnevals-toerist,
deë nit jod Kirchröadsj' plat versjtet, mer ‘t viere wal wil liere,
da jut ins bis de letste duur ziech sjlist.

En wen heë da jod mui is en heë noa bed wil joa,
da wunsj hem ing jouw naats-rouw tsouw en jef hem dizze road: