Iech bin d'r Harie

Tekst: 
Hermans, Janssen, Laarschot en Meijs
Muziek: 
Hermans, Janssen, Laarschot en Meijs
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Made in Limburg' - Marlstone Recordings bv CDL9225
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Besjtimd wit uur besjeed, de jemeente woar 't leed.
Al die heufjer op d'r sjtoep is doch inne jroesse troep.
Vanaaf jannewaar, bin iech inne ambtenaar,
krooch iech ee kontrakt, vuur 't veëje van d'r kak.
Al is e plat of ronk, d'r kuttel van d'r honk,
al zitse honged vleije drop, d'r Harie ruumt ze op.

Refrèng:
Iech bin d'r Harie en ruum kuttele op,
sjtech ee veënsje boavedrop en ruum d'r sjies da op.
Iech bin d'r harie en ruum kuttele op,
veëg ze mit d'r kwispel op 't sjupje boavedrop.

De natoer jeet zienne jank, dat is je noen bekank.
Jeet me durch mit kuie, junt de derm diech duie.
Ozze honk, dem neume vier Pasja, deë hat doa dukker las va.
En da don iech mienne job en ruum 't heufje op.