Iech bin inne hampelemaan!!!

Tekst: 
M. Gouder de Beauregard-Heyenrath
Muziek: 
Jo Handels & Wim Kierkels
Artiest: 
De Hampelemensjer
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refreng (2x) :
Ja, iech bin doch zoeë jeer enne hampeleman.
Doe trukst miech an et kuëtsje, iech tseeg diech wat iech kan.
En de erm en de bee junt erop en eraaf.
En wenste et kuëtsje los lieëts, da hang iech sjtel en braaf.

Iech wool ing kieër mit Karneval ens jants jet angesj zieë.
De kloone in de kas, ja, die jevoole miech nit mieë.
Iech loofet noa jesjefter in, iech woos nit wat iech wool.
bis dat iech doa jet hange zoor, wat miech jants jot bevool.

Dat dink, dat ving iech ramme jot, et kriebbelt in der maag.
Iech jeleuf, iech los et ummer aa, oor noa die drei dol daag.
De erm, de bee, erop, eraaf, dat is wat miech jevelt.
Iech han de jruütste spas dermit, ja, dat is doch wat iech wel.