Iech han sjpas an diech

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Kinger van 't vrugjoar' - Weerwaas Studio
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1987

Refreng:
Iech han sjpas an diech, iech huur diech zoeë jeer laache.
Iech han sjpas an diech, drum wil iech diech sjpas maache.
Iech han sjpas an diech en iech wil ‘t ummer haode,
den weë wees, op d'r lange doer, krieste sjpas an miech.

Iech ken diech al zoeë lang, dat ‘t miech zelf verwongert,
dat niet ieëder jet van vlam bij miech woar tse merke.
‘t Passeret op in kier, doe dongs nuus bezongesj.
Noen veul iech ‘t zoeë zier, dat iech d'r monk nit hod.

‘t Hats klopt miech in de keël, mieng neël zunt ram versjlese.
Bin iech noen inne keël ? Iech kan nog nit mieë ese.
Doe wits wat iech van diech wil, dat darfste nit verjese,
den vuur miech is ‘t jee sjpel, doarum zaan iech an diech: