Iech hoad va diech

Tekst: 
H. Kuckelkorn
Muziek: 
L. Kleynen
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Iech hoad va diech, en doe va miech,
die drei daag lank, bliefst doe bei miech.
Van oppen Hei, bis op d'r Sjeet,
die drei daag lank, blieve vier bij-ee.

Vier junt va wieëtsjaf noa wieëtsjaf en drinke uvveral ee.
Vier danse en vier sjpringe en zinge en veule os doa heem.
Die tsiem, die weët jehouwe, d'r sjelleboom jesjtampd.
Vier pakke ós dan in d'r erm en zinge da tsezame.

't Mondiegs, dan jeet d'r optsóg, doa dunt vier óch a mit.
Dat peksje, dat weët aajetrokke, d'r sjmienk kunt in 't jezich.
D'r tsog vengt a tse trekke, de luu sjtunt langs d'r weg.
En witste wat ze zage, die tswai zunt óch der-bij.

D'r deesdieg is kloonetrekke, de kloone kómme bijee.
Sjandaal is vuur tse vrekke, maar jenne jeet noa heem.
Noe zunt vier mui jelofe en hure d'r mit óp.
Iech zaan da a mie meëdsje: die sjun daag zitse d'r op.