Iech küet waal kriesje

Tekst: 
Henk Struver
Muziek: 
Joep van de Aa
Artiest: 
De Sjtaater Vrung
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refreng:
Iech küet waal kriesje, mienge kloon is an 't versjliese.
Heë woar miech jet tse kling, heë woeëd miech óch jet ing.
Iech küet waal kriesje, mienge kloon is an 't versjliese.
Tsezame al jedoa, noen lieët heë miech hei sjtoa.

Als kink kroog iech inne auwe kloon, meanig sjtuk woar dróp jenieënd.
Heë jóng zoeë de femielje rónk, woeëd dükser oesjelieënd.
Ich jong doe mit mieng eldere mit, kroog vasteloavendslier.
Iech woar inne riechtieje kloonemas, doe noa die ieëtsjte kier.
Noen kunt miech werm ing troan, luu, kiek miech hei ins sjtoa.

Veuel sjpas en vreud hant vier jemaat, mienge kloon deë hool ziech vrieë.
't Woar doch ummer sjun tse zieë, went iech miech éé jong krieë.
Mer ins, jewis, dan kunt de tsiet, dan velt vuur ós 't dóch.
En vuur inne richtieje klooneman, jelt dat dan laider óch.
Noen kunt miech werm ing troan, luu, kiek miech hei ins sjtoa.