Iech sjenk diech inne sjteer

Tekst: 
Hans Golembiewski
Muziek: 
Hans Golembiewski
Artiest: 
De Rojo's en de Jraater Sjtroassezengere
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refreng:
Iech sjenk diech inne sjteer, deë an d'r himmel sjteet,
ee sjtuksje van de zon, dat noeëts mieë ónger jeet.
Iech sjenk diech alle treue en iech sjenk diech alle jeld,
den doe bis ´t sjunste meëdsje van de welt.

Iech wees nog wie vier jonge trouwe, iech zien diech nog zoë vuur miech sjtoa.
Doe woasj 'echt' ee kink vuur tse klauwe, dat han iech doe och mar jedoa.
't Sjunste wat iech doe dong, dat woar wen iech vuur diech zong.

Vier hauwe vuur jot os jevonge en daatte: hot vas watste has.
Vöal lidsjere die hant vier jezonge, os leëve is ee en al sjpas.
Doe bis en doe blies va miech en doarum zing iech vuur diech.