Iech sjton op sjpringe

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

't Hat miech jans tse pakke, 't lieët miech nit mieë los.
Iech bin d'r jans kapot va, want jet zeët miech dat iech mós.

Refrein:
Iech sjton op sjpringe, iech sjton op knappe.
Küet iech mieng boks mar losse zakke.
Iech sjton op sjpringe, iech sjton op knappe.
Iech mós ezoeë erbermliech kakke.

Iech loof jet durch 't tsimmer, maach e densje vuur de duur.
Zoe jeet dat bei miech ummer, doa is miech inne vuur.

En went 't da ezoeë wied is, iech kan de endliech dróp,
da komme miech de troane, 't klozetpapier is op.