Iejesj kumpt de trom en de trompet

Tekst: 
L. Reubsaeth-Beckers
Muziek: 
L. Reubsaet-Beckers
Artiest: 
Lenie Reubsaet
Album: 
'De leedjes 1997' - de Winkbülle - CD0197
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1997

Vrieedigsoavend is 't wirk gedoa.
Jan kan mit zieng trompet repetere goa.
En wejede't dan get laat, dan geejt er achterom.
Doa sjleet ziee vruieke op de dieke trom.
Dan reupt de ganse buurt: 'Vier hand't waal gehuurd'.

Refring (2x) :
Iejesj kumpt de trom en de trompet, en dan osz Tante Jet,
en noch ing hieële rey.
Vier zakke lekker durch, gans oane zurg,
want murge, murge zint ver vrej.

Marieke, dat is kloar, 't is ach oer,
dat meètje mot goa zinge in 't dameskoeer.
En is 't dan get laat, dan geet 't achterom.
Doa houwd d'r Jan al op die dieke trom.
Dan reup de ganse stroat: 'Jan houë toch in de moat'.