Jans durchee

Tekst: 
A. Papousek
Muziek: 
A. Papousek & K. Stevens
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
Joa, vuur zunt jans durchee, vuur zunt jans durchee,
al zouwst te dat nit zage, mar vuur zunt jans durchee.
Joa, vuur zunt jans durchee, vuur zunt jans durchee,
noen kiek doch nit ezoeë jek, en sjpring ens mit os mit.

November 1990, doe zose vuur bijee,
d'r jroep woeët doe jeboare en vuur jont noeëts mieë oes-ee.
Al hauwe vuur 't ieësjte joar ós angesj vuurjesjteld,
d'r optsog jong nit durch, mar vuur hant os nüks verveld.

Noen lofe vuur durch Kirchroa, d'r pap, de mam, 't klingt,
en zinge, sjpringe, träote, mit d'r kwetsjbül weëd jeheld.
Vuur drinke, èse, sjnütse en hant de jrüetste sjpas,
en sjpille vuur os Hoeëgheet, d'r bekende Jardemarsj.

't Mitwochs zunt vuur tsemlieg mui, mar noch nit oesjebrankd,
en jont noch ens sjurje, mit d'r herring in de hank.
D'r kloon, de prük, d'r sjmienk, de tsiem, dat weëd werm voetjelaad,
en doch weëd da al heimlieg an 't nieëkste joar jedaad.

En zitse vuur in d'r zommer i Kirchroa op d'r Maat,
loerend noa d'r Joep, wie heë sjtel i ziechzelf laat.
Heë dreumt da rui-ieg vuur ziech hen en vräud ziech al mit reët,
op de joarestsiet woa werm Alaaf jeroffe weëd.