Jiddes hüs-je hat zieë krüts-je

Tekst: 
J. Schulteis
Muziek: 
J. Schulteis
Artiest: 
Sjeef Jewikkeld
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
Jiddes hüs-je hat zieë krüts-je.
Hingt d'r hoeszeëje sjeef of doe kries d'r blauwe brif,
los diech nit óngerkrieje,
e bis-je pieng dee lang nit wieë. (2x)

Bis als miensj doe ins jeboare, wasets óp in ing sjieke kollenie.
Doe woeëts kwiet dieng wildste hoare en doe trouwets diech ing jekke prie.
Went dieng vrauw da óp diech sjrait, witste dat diech werm jet bluit.

't Jeluk hat diech verjèse, bis nit riech, jinne auto vuur de duur.
Dök óp sjwatse zoam jezèse, is d'r pech diech ummer effe vuur.
Zinkt d'r mód diech in de sjong, ja da loester leve jong.