Jumpe en springe

Tekst: 
Ursula en Bert Garnier
Artiest: 
't Volk vaan Limburg
Plaats: 
Maastricht

Refrein:

Want iech laot miech toch neet kinne, iech gaon jumpe iech gaon springe!
Op eder fees dao weurt ‘t al gedoon
En al bin iech straks gebroke, hingk m`n tong miech op m`n sjeun.
Iech daon aon alles mèt en laot miech goon.
Want iech laot miech toch neet kinne, wat d`n tied nog zal verzinne.
Geluif mer  tot iech miech ammezeer
en neve al dat springe zal iech walse en goon swinge,
want danse mèt die daog daon iech zoe geer !!

 

Kouplèt:

E vastelaovesleedsje kin neet gek genòg mie zien,
samba of e wèlske mer de mars dee kreig `n tien!
House of `ne country  en de lèste rage is jump!
Iech lègk miech daobei neer en iech daon mèt es heer weer kump…..!

 

Refr.1x

Kouplèt:

Meziek dat weit toch ederein, dat bringk altied de sfeer.
Echte Vastelaovesleedsjes huur iech toch zoe geer.
Iech vin alles good zoelang es iech mer danse kin
Achterein of sjunkelend, iech bin veur alles in,…….!

 

Refr.2x