Kóm bei mich in erm

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2005

Kóm bei miech in erm hot miech jot vas
En dui miech kreftieg an die hats
Kóm bei miech in erm en blief bij miech
Doe bis vuur ummer miene sjats
Kóm bei miech in erm doe bis vuur miech
't allersjunste op dis eëd
Kóm bei miech in erm doe bis vuur mich miljoeëne weëd

Kuns doe nog pas kieke in 't leëve
Wits noch núks va krieje en va jeëve
Bis noch lekker heem bij pap en mam
Alles is zoe sjun zoe wie me kan
Vreëm is dan ee woad vuur diech wie zör'je
Jidder daag hat inne sjun'ne mör'je
Jeet diech dan ópins och herm jet sjeef
Zeët de mam dat maat doch núks en zingt dan leef

Is de tsiet dan doa woats doe jees vrijë
Dat 't leëve diech jet mieë deed bijë
Dan wils doe zoe jeer ee meëdsje han
Vuur tse trouwe went 't effe kan
Has doe dan zoeë sjets-je indliech vónge
Denks doe noen weëd ziech óch jow jebónge
Doarum weëd nit lang mië uvverlaat
En doe zings dan wat de mam, doe, hat jezaat.

Kunt de vasteloavend ummer kó-ter
Klopt ós hats óp ens noch ummer flotter
Vuur ós tswai is dat de sjunste tsiet
Alle ieëlend biste dan zoë kwiet
Drei daag lank weët dan eroes jejange
An de thieëke blieve vuur dan hange
Mit ee meëdsje links en reëts in erm
Zing iech dan mit dún dat lidsje ummer werm.