Kôm Eri

Tekst: 
M. Hinzen
Muziek: 
Th. Janssen
Artiest: 
De Sjtéchneëlsjer & die Or. Limburger Freunde
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refrèng:
Kóm eri, kóm eri, kóm eri,
doe mots doa nit zoeë blieve sjtoa.
Kóm eri, kóm eri, kóm eri,
hu weëd jevierd i Kirchroa.
Kóm eri, kóm eri, kóm eri,
mit vasteloavend hoefs doe nit alling tse zieë.
Kóm eri, kóm eri, kóm eri,
den zoeë ing sjtiemoeng, die vings doe nörjens mieë.

Iech bin d'r Küeb va Kirchroa en kan miech nit vermaache,
han jinne sjelleboom of anger klone zaache.
Iech wil jing tröat, jing prük, jing trom en sjmienke hoef iech nit,
en is de vasteloavend doa, dan dön iech doch nit mit.
Dat is al lang jeleie, dat iech zoeë han jedaad,
den 't woar mit vasteloavend, dat inne aa miech zaat ...

Noen han iech mienne sjelleboom, d'r sjönste kloon van sjtroas,
en kunt ing bloaskapel, da loof iech in de moas.
Op jidder fes bin iech d'r bij, en sjpreng de janse naat,
mit tröat en trom, mit sjmienk en prük, weë hauw ziech dat jedaad.
En leuft doa inne jans alling, jon iech 'm hinger noa.
'Noen kóm eri en blief nit sjtoa, dat han iech óch jedoa ... '